Statut

Na temelju članka 13. i 55. Zakona o udrugama (“Narodne novine” br. 74/14) te članka 39. Statuta Udruge za promicanje inkluzije, od 14. lipnja 2002. godine, Skupština Centra za inkluzivne radne aktivnosti, na sjednici održanoj 27. veljače 2015. godine, usvojila je


STATUT
CENTRA ZA INKLUZIVNE RADNE AKTIVNOSTI


OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Centar za inkluzivne radne aktivnosti (u daljnjem tekstu: Udruga) je oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja fizičkih i pravnih osoba, utemeljen radi pružanja, poticanja i podržavanja procesa uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u prirodnu društvenu sredinu na području Grada Zagreba.

Članak 2.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o: nazivu i sjedištu, zastupanju, izgledu pečata, odnosno štambilju Udruge, područjima djelovanja sukladno ciljevima, ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, ako ih obavlja, načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora Udruge, prestanku postojanja Udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge i načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge.
Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 3.

Naziv Udruge je Centar za inkluzivne radne aktivnosti.
Skraćeni naziv Udruge na hrvatskom jeziku je: CIRA.
Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: Center for inclusive work activities.
Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku je: CIWA.
Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Članak 4.

Udruga je pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom tijelu državne uprave.

Članak 5.

Udruga djeluje na području Grada Zagreba.
Udruga svoj rad obavlja u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, ovim Statutom i drugim aktima.
 

Članak 6.

Rad Udruge je javan.
Udruga izdaje pisane i druge materijale o svom radu.
Udruga svoje djelovanje objavljuje i putem sredstava javnog priopćavanja, održavanjem tribina, korištenjem elektroničkih i drugih tehnika informiranja, kojima se najpogodniji način članstvu i javnosti čini dostupnim rad Udruge.

Članak 7.

Udrugu zastupa i predstavlja predsjednik Udruge.
Predsjednik može, u okviru svojih ovlasti, opunomoćiti i druge osobe za predstavljanje i zastupanje.

Članak 8.

Udruga ima štambilj.
Štambilj Udruge je pravokutnih dimenzija 1,5 cm x 4 cm u kome je ispisan naziv Udruge i sjedište.


CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 9.

Ciljevi Udruge su:
 poticanje i podržavanje procesa uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u prirodnu društvenu sredinu,
 organiziranje pružanja međusobne pomoći članovima.

Članak 10.

Udruga ostvaruje ciljeve utvrđene ovim Statutom kroz sljedeće djelatnosti:
 poticanje poštivanja ljudskih prava osoba s intelektualnim teškoćama,
 pružanje skrbi izvan vlastite obitelji i drugih socijalnih usluga osobama s intelektualnim teškoćama sukladno posebnim propisima,
 proučavanje položaja te poticanje unapređivanja kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama u društvu te pokretanje za to potrebnih programa i projekata,
 poticanje i unapređivanje oblika skrbi i drugih socijalnih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama koje za cilj imaju uključivanje u lokalnu zajednicu,
 poticanje stvaralačkog rada, osobito u području usvajanja modernih tehnologija te pomaganje u izboru radnih aktivnosti osobama s intelektualnim teškoćama,
 organiziranje drugih vidova pomoći članovima Udruge, osobama s intelektualnim teškoćama i članovima njihovih obitelji,
 razvijanje svih drugih djelatnosti i aktivnosti od interesa za unapređenje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama, odnosno svih aktivnosti i djelatnosti koje mogu pridonijeti ostvarivanju ciljeva Udruge utvrđenih ovim Statutom.

Članak 11.

Radi ostvarivanja ciljeva i provođenja djelatnosti utvrđenih ovim Statutom Udruga može osnivati trgovačka društva, ustanove, institute, zaklade, fondacije i druge pravne subjekte u skladu s posebnim zakonima.
Udruga može osnivati klubove i druga radna tijela bez pravne osobnosti.


ČLANSTVO UDRUGE

Članak 12.

Članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja prihvaća Statut te iskaže interes da sudjeluje u ostvarivanju ciljeva Udruge (redovni član).
Članom Udruge može postati i osoba bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću. Način sudjelovanja i odlučivanja u radu Udruge uređuje se odlukom Upravnog odbora.
Članom Udruge može postati svaka pravna osoba, ako takvu odluku donese njeno nadležno tijelo. U odluci pravne osobe imenuje se predstavnik koji sudjeluje u radu Skupštine Udruge.
 Počasni član Udruge je osoba koja je svojim stručnim ili humanitarnim radom dala doprinos unapređivanju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama.
 Počasne članove bira Skupština na prijedlog Upravnog odbora ili najmanje deset (10) članova Udruge.

Članak 13.

 Udruga vodi popis članova.
 Članstvo u Udruzi postaje pravovaljano potpisivanjem pristupnice.


Članak 14.

 Prava, obveze i odgovornosti redovnih članova Udruge su:
 neposredno sudjelovanje u radu Udruge,
 birati i biti biran u tijela Udruge,
 biti upoznat s aktivnostima i radom Udruge,
 davanje prijedloga u cilju unapređenja rada Udruge te primjedbi i prijedloga u vezi s radom tijela Udruge,
 uredno plaćanje članarine i izvršavanje svih obveza prema Udruzi,
 poštivanje Statuta i drugih akata Udruge,
 svojim radom i ponašanjem pridonositi čuvanju i podizanju ugleda Udruge i štititi njene interese.

Članak 15.

 Članovi Udruge plaćaju članarinu.
 Visina članarine, način i rok uplate uređuje se odlukom Upravnog odbora.

Članak 16.

 Članstvo u Udruzi prestaje:
 1. dobrovoljnim istupanjem,
 2. isključenjem,
 3. brisanjem iz članstva.

Članak 17.

 Članstvo u Udruzi prestaje dobrovoljnim istupanjem kada član Udruge uputi pismenu izjavu Upravnom odboru. Ukoliko je izjava o istupanju dana usmeno, treba se pismeno zabilježiti i odložiti u popis članstva. Dan davanja izjave o istupanju smatra se danom prestanka članstva.
 Član Udruge može biti isključen iz Udruge ukoliko se ne pridržava obveze i odgovornosti utvrđenih ovim Statutom i drugim aktima Udruge, ako ometa rad Udruge i njenih tijela, ako djeluje suprotno Statutu i drugim aktima Udruge, te krnji ugled Udruge. Odluku o isključenju donosi Upravni odbor, a o žalbi odlučuje Skupština Udruge.
 Član Udruge briše se iz popisa članstva ako ne plati članarinu u roku i na način utvrđen odlukom Upravnog odbora.

Članak 18.

 Član Udruge nadzire rad Udruge. Ako član Udruge utvrdi nepravilnosti u provedbi Statuta i drugih akata Udruge, te u materijalno-financijskom poslovanju Udruge, dužan je na to upozoriti Upravni odbor, koji je obvezan u roku 30 dana na svojoj sjednici razmotriti pisanu predstavku člana te poduzeti mjere za otklanjanje nepravilnosti.
 Nadzor nad primjenom Statuta i drugih akata Udruge te nad materijalno-financijskim poslovanjem članstvo ostvaruje preko Upravnog odbora.


TIJELA UDRUGE

Članak 19.

 Tijela Udruge su:
 1. Skupština,
 2. predsjednik,
 3. Upravni odbor.
 Mandat tijela Udruge traje četiri godine s pravom reizbora.
 Trajanje mandata može biti kraće od onog iz prethodnog stavka, ukoliko takvu odluku donese Skupština Udruge.
 Izborni postupak uređuje se poslovnikom Skupštine.

Članak 20.

 Na sjednicama tijela Udruge pravovaljano se odlučuje ako je prisutno više od jedne polovine (1/2) članova tijela koje zasjeda, osim u slučajevima koji su posebno regulirani ovim Statutom.
 Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova prisutnih, a u slučaju podijeljenosti glasova odlučuje glas predsjedavajućeg.
 Na sjednicama se vodi zapisnik koji potpisuju predsjedavajući i zapisničar i gdje se to odredi ovjerovitelji zapisnika.
 Zapisnici se verificiraju na narednoj sjednici, a njihovo čuvanje obvezno je u arhivi Udruge.


SKUPŠTINA

Članak 21.

 Skupština je najviše tijelo Udruge.
 Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge.
 Sjednice Skupštine mogu biti redovne, izvanredne, tematske i svečane.
 Redovnu sjednicu Skupštine, koja se u pravilu održava svake godine, saziva predsjednik Udruge.
 Predsjednik Udruge dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine na pismeni zahtjev Upravnog odbora ili najmanje jedne petine (1/5) članova Udruge.
 Zahtjevi za sazivanje sjednice iz prethodnog stavka ovog članka podnose se pismeno i s materijalom potrebnim za sjednicu Skupštine.
 Ukoliko predsjednik Udruge ne sazove sjednicu u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva, izvanrednu sjednicu Skupštine mogu sazvati sami podnosioci zahtjeva.
 
Članak 22.

 Sjednica Skupštine saziva se pismenim pozivom i dostavom materijala najkasnije 15 dana prije dana održavanja. U iznimnim slučajevima taj rok može biti i kraći, ali ne kraći od 5 dana, što se pismeno obrazlaže.
 Skupština Udruge može započeti s radom ako sjednici prisustvuje više od jedne polovine (1/2) ukupnog broja članova Skupštine.
 Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, osim u slučaju promjene Statuta, gdje je potrebna natpolovična većina ukupnog broja članova Skupštine, te donošenja odluke o prestanku rada Udruge, gdje je potrebna dvotrećinska (2/3) većina ukupnog broja članova Skupštine.
 Rad Skupštine uređuje se poslovnikom.
 Poslovnik Skupštine na odgovarajući se način primjenjuje i na ostala tijela Udruge, ukoliko ne donesu vlastiti poslovnik.

Članak 23.

 Skupština Udruge:
1. donosi i mijenja Statut Udruge,
2. utvrđuje program rada Udruge,
3. razmatra i usvaja izvještaje o radu Udruge i njezinih tijela,
4. bira i razrješava predsjednika Udruge i Upravni odbor,
5. rješava molbe i žalbe u vezi s radom i postupanjem tijela Udruge i o njima donosi konačne odluke,
6. donosi odluku o prestanku rada Udruge,
7. imenuje i opoziva likvidatora,
8. donosi odluku o otuđivanju nekretnina u vlasništvu ili suvlasništvu Udruge,
9. osniva, prema potrebi, svoja radna tijela, uređuje njihov rad, nadležnost i imenuje njihove članove,
10. donosi poslovnik o svom radu,
11. obavlja i druge poslove koji proizlaze iz ovog Statuta.


PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 24.

 Predsjednik Udruge zastupa i predstavlja Udrugu.
 Predsjednik Udruge nalogodavac je i ovlašteni potpisnik dokumenata i odluka Udruge, sukladno nadležnostima utvrđenim ovim Statutom.
 Predsjednik Udruge je po funkciji predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.
 Predsjednik Udruge predsjedava sjednicama Upravnog odbora i predlaže njihov dnevni red, brine se o realizaciji odluka Skupštine i Upravnog odbora, obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, odlukama Skupštine i Upravnog odbora, a za svoj rad odgovara Skupštini Udruge.
 U slučaju spriječenosti ili odsutnosti, predsjednika Udruge zamjenjuje jedan od članova Upravnog odbora kojeg on pismeno ovlasti.
 Predsjedniku Udruge mandat može prestati i prije isteka roka na koji je izabran, u skladu s odredbama ovog Statuta.


UPRAVNI ODBOR UDRUGE

Članak 25.

 Upravni odbor je tijelo Skupštine Udruge koje:
1. upravlja radom Udruge u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Udruge, i u vezi s tim donosi potrebne akte,
2. provodi odluke Skupštine,
3. utvrđuje prijedlog Statuta i prijedlog izmjena i dopuna Statuta, kao i prijedloge drugih akata iz nadležnosti Skupštine i podnosi ih Skupštini Udruge na usvajanje, te predlaže teme za dnevni red Skupštine Udruge,
4. podnosi Skupštini Udruge izvještaje o radu Udruge,
5. utvrđuje, razmatra i daje suglasnost na programe i projekte Udruge te financijski plan Udruge, i obavještava Skupštinu o njihovom izvršavanju,
6. razmatra i usvaja temeljne financijske izvještaje Udruge,
7. odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
8. rješava o sporovima i sukobima interesa unutar Udruge, u prvom stupnju,
9. rješava u  žalbenim postupcima po posebnim propisima kao drugostupanjsko tijelo,
10. obavlja i druge poslove koji proizlaze iz ovog Statuta, programa rada, kao i poslove koji nisu u nadležnosti drugih tijela, a pripadaju u nadležnost Upravnom odboru kao tijelu ovlaštenom za upravljanje poslovima Udruge.

Članak 26.

 Upravni odbor ima pet (5) članova, a čine ga predsjednik Udruge i četiri (4) člana koje iz redova članstva bira Skupština Udruge.
 Upravni odbor iz svog sastava bira jednog (1) potpredsjednika Udruge.
 Mandat članova Upravnog odbora može prestati i prije roka utvrđenog ovim Statutom na vlastiti zahtjev ili razrješenjem.
 Član Upravnog odbora može biti razriješen dužnosti ako:
 - krši zakonske propise, Statut i druge akte Udruge,
 - postupa suprotno odlukama Skupštine i Upravnog odbora,
 - nije aktivan i ne sudjeluje više od šest mjeseci u radu Upravnog odbora,
 - vrijeđa ugled Udruge, njegovih tijela ili članova Udruge.
 Prijedlog za razrješenje člana Upravnog odbora može dati Upravni odbor, predsjednik Udruge ili jedna petina (1/5) članova Udruge.
 Ako Skupština Udruge ne prihvati izvještaj o radu Udruge, ili ako to zahtijeva najmanje jedna petina (1/5) članova Skupštine ili Skupština Udruge odlučuje o povjerenju Upravnom odboru.
 Umjesto Upravnog odbora ili člana Upravnog odbora kome je prestao mandat, Skupština Udruge bira novi Upravni odbor odnosno člana Upravnog odbora, čiji mandat traje do isteka roka na koji je bio izabran prethodni Upravni odbor odnosno član Upravnog odbora.

Članak 27.

 Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik, a u njegovoj odsutnosti ili u slučaju spriječnosti jedan od članova Upravnog odbora.
 Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, u pravilu jedanput u šest (6) mjeseci.
 O radu sjednice vodi se zapisnik, koji potpisuje predsjednik ili član Upravnog odbora koji je vodio sjednicu i zapisničar. Zapisnik se verificira na sljedećoj sjednici.
 Pravo je svakog člana Upravnog odbora da se njegovo izdvojeno mišljenje iskazano na sjednici unese u zapisnik.


IMOVINA UDRUGE (stjecanje, raspolaganje imovinom i mogućom dobiti)

Članak 28.

 Imovinu Udruge čine:
 1. novčana sredstva stečena:
 uplatom članarine,
 dobrovoljnim prilozima i darovima (donacije),
 financiranjem programa i projekata od interesa za opće dobro iz javnih izvora,
 dotacijama iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 obavljanjem djelatnosti Udruge,
 iz drugih izvora sukladno zakonu;
 2. nepokretna i druga imovina te imovinska prava stečena u skladu sa zakonom.
 Udruga je neprofitna organizacija, a eventualnu dobit ostvarenu obavljanjem svoje djelatnosti u skladu sa zakonom koristi isključivo za obavljanje i unapređivanje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge utvrđeni ovim Statutom, o čemu odluku donosi Upravni odbor.
 Upravljanje imovinom, čuvanje i popis imovine, vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje financijskih izvještaja vrši se u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuje upravljanje, čuvanje imovine i vođenje računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 29.

 Za raspolaganje novčanim sredstvima Udruga ima žiro-račun i devizni račun.

Članak 30.

 Za obavljanje stručnih, administrativnih, materijalno-financijskih i tehničkih poslova Udruge, mogu se angažirati osobe odgovarajuće stručne kvalifikacije.
Radom zaposlenih i redovnim poslovanjem rukovodi radnik, kojeg imenuje predsjednik Udruge.
Imenovani radnik iz stavka 2. ovoga članka zastupa Udrugu u pravnom prometu i nalogodavac je i ovlašteni potpisnik dokumenata i odluka Udruge, sukladno nadležnostima utvrđenim ovim Statutom i sukladno ovlastima prenesenim od strane Upravnog odbora i predsjednika Udruge.


PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 31.

 Udruga može prestati djelovati odlukom Skupštine i u drugim zakonom utvrđenim uvjetima.
 U slučaju prestanka rada Udruge, sva imovina, nakon podmirenja svih propisanih obveza, prelazi u vlasništvo Udruge za promicanje inkluzije.

 


LIKVIDATOR UDRUGE

Članak 32.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Skupština Udruge i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga.
Likvidator ne mora biti član Udruge.
Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.


ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

 Svi akti Udruge moraju biti u skladu s ovim Statutom i propisima temeljem kojih su doneseni.
Autentično tumačenje odredbi Statuta daje Skupština Udruge.
 Upravni odbor je ovlašten u slučaju izmjena i dopuna Statuta utvrditi pročišćeni tekst, kao i uskladiti Statut sa nomotehničkim i jezičnim principima ukoliko to zahtijeva nadležno državno tijelo.

Članak 34.

 Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa u Registar udruga.
 Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Centra za inkluzivne radne aktivnosti, od 27.09.2004. godine, sa svim svojim izmjenama i dopunama, kao ustrojstvenog oblika Udruge za promicanje inkluzije sa pravnom osobnošću.

 

Predsjednica Udruge  
Slavenka Martinović, prof.

Želite li postati naš partner?
Provjerite pogodnosti
 

Kontaktirajte nas

Možete nas kontaktirati putem ovog obrazca:

Karta

Naši podatci

Centar za inkluzivne radne aktivnosti (CIRA)
Sjedište: Bleiweisova 15, Zagreb

Tel. 01/561-99-11, Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak 08:00 h – 16:00 h

www.cira.hr e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 76699990208 IBAN HR5223600001101895378 Zagrebačka banka d.d. Zagreb 

  • Slavenka Martinović, prof. Predsjednica
  • Josipa Nikolić, Voditeljica programa i projekata
  • Gordana Kovačević, dipl.oec. Voditeljica računovodstva